William S. Jevons (1835-1882)

Jevons.jpg Bio
Theory of Political Economy (1874)